KURS/ KONFERANSER

Du vil finne kurs arrangert ut fra kjerneoppdraget fra Helsedirektoratet innen:
  • Rusforebygging og folkehelse
  • Tidlig innsats 
  • Rusbehandling

PROGRAM OG INNSATSER

Ved bistand til prosesser og implementering av tiltak i kommunene vil det noen ganger være hensiktsmessig med et samarbeid med øvrige regionale kompetansesentra. KoRus skal gjennom disse aktivitetene bidra til gjennomføring av nasjonal politikk på vårt fagområde. Ved valg av særskilte innsatskommuner, vektlegger vi: 
 
  • langsiktighet og forankring i kommunens/bydelens administrative og politiske ledelse
  • forankring i kommunalt planverk
  • forpliktelse fra kommunens/bydelens side i å følge opp arbeidet som igangsettes gjennom en skriftlig avtale, dette skal være etterprøvbart
  • rimelig geografisk spredning og at et flertall av kommunene/bydelene over tid har fått et tilbud fra kompetansesenteret.

Som et ledd i vårt oppdrag fra Helsedirektoratet tilbyr vi flere prosjekter og programmer som kommuner i vår region deltar i. Det er allerede inngått avtaler med mange kommuner for 2019, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon og dialog om fremtidig deltakelse i noen av prosjektene. Innsatsen inkluderer Opptrappingsplanen for rusfeltet og faglige retningslinjer innen temaområdene forebygging og folkehelse, tidlig intervensjon og rusbehandling.
Tidlig innsats - ungdom og rus
Kjentmann
pil-hoyre
Kjentmann
pil-hoyre_mobil
TIDLIG INNSATS, Barn i familier med rusproblemer
Barn i rusfamilier (BIR) – Tidlig intervensjon
pil-hoyre
Barn i rusfamilier (BIR) – Tidlig intervensjon
pil-hoyre_mobil
Tidlig inn Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner
pil-hoyre
Tidlig inn Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner
pil-hoyre_mobil
Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
pil-hoyre
Bedre tverrfaglig innsats (BTI)
pil-hoyre_mobil
RUSFOREBYGGING OG LOKALT FOLKEHELSEARBEID
Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH)
pil-hoyre
Ansvarlig Alkoholhåndtering (AAH)
pil-hoyre_mobil
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger