Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig innsats,  Barn i familier med rusproblemer

Tidlig inn Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner

P2
Hvis kommunen din ønsker å styrke arbeidet sitt i møte med gravide, småbarnsforeldre og deres barn, kan dere melde deres interesse for opplæringsprogrammet. Hvorfor delta i dette programmet – og hvem er ansvarlig?
Det er ofte vanskelig å spørre om hjelp i forhold til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner. Derfor har Helsedirektoratet og Barne- ungdoms- og familieetaten gått sammen om å utarbeide et helhetlig opplæringstilbud i tidlig intervensjonsverktøy og -metoder. Dette skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, og tilby adekvat hjelp. 

Programmet tilbys i et samarbeid mellom ulike kompetansesenter: 
RVTS (Regionale ressurssentert om vold og traumatisk stress og selvmordsforebygging), 
KoRus (Kompetansesenter rus)
Bufetat (Barne- ungdoms- og familieetaten)
RBUP/ RKBU (Regionsenter for barn og unges psykiske helse/Regionalt kunnskapssenter for barn og unge).

Hva inneholder programmet?
Opplæringsprogrammet er et tilbud om opplæring i gode verktøy og metoder innen tidlig intervensjon. Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere. Det gis opplæring i konkrete verktøy og samtalemetodikk og anbefalinger knyttet tverrsektoriell samhandling i oppfølgingen. Ved siden av noe teori, inneholder opplæringsprogrammet flere øvelser for å styrke den enkeltes ferdigheter og opplevelse av mestring. Det legges også opp til veiledning og erfaringsutveksling.

Sentralt i opplæringen:
  • Dialog om sårbare tema
  • Bruk av MI og støttesamtaler. 
  • Kartlegging av og samtaler om alkohol og graviditet.
  • Kartlegging av og samtaler om psykiske vansker under graviditet og småbarnsperiode.
  • Kartlegging av og samtaler om vold i nære relasjoner
  • Samarbeid om alvorlig og kompleks problematikk

Kontaktperson:
Maren Løvås  
maren.loevaas@rogaland-asenter.no   
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 91 38