Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig innsats,  Barn i familier med rus og psykisk uhelse

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI)

P3
Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) er en samhandlingsmodell for tjenester, som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. Hensikten med BTI-modellen er å bidra til tidlig innsats og samordnede tjenester med medvirkning fra barnet/ den unge og foreldre uten at det blir oppfølgingsavbrudd. Dette gjennomføres ved å beskrive det helhetlige og sammenhengende forløpet på system-, tjeneste- og individnivå, tilpasset den enkelte kommune. Modellen bidrar til å få oversikt over handlingsforløpet og til å rette opp i svikt i samhandling både mellom lokale tjenester og tjenester på regionalt og statlig nivå.
BTI – modellen egner seg både som et hjelpemiddel for å ta strategiske beslutninger og for å systematisere og beskrive det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre som en bekymrer seg for.

BTI- modellen er opprinnelig en dansk modell som Helsedirektoratet i samarbeid med kompetansesentrene for rus og åtte pilotkommuner (Haugesund, Røros, Stord, Tromsø, Tysvær, Årdal og Østre Toten) har tilpasset til norsk organisering og forvaltning.

BTI består av en fast samarbeidsstruktur, en stafettholder med ansvar for å koordinere det tverrfaglige samarbeidet og dokumentere dette i en «stafettlogg». Videre utarbeides handlingsveiledere og konkrete verktøy til ansatte i ulike tjenester. For nærmere beskrivelse av BTI – modellen, erfaringer og eksempler med konkrete arbeidsverktøy se: http://tidliginnsats.forebygging.no/Aktuelle-innsater/BTI/.

KoRus vest Stavanger og Bergen, RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern) har etablert et sentersamarbeid om Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI). Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland er også sentrale samarbeidspartnere. Helse Fonna er  sentral i samarbeidet omkring BTI – kommunene i nord-Rogaland. Det er også iverksatt utvidelse av BTI – satsningen i kommuner i Sør-Rogaland.  

Mer informasjon:
tidliginnsats.forebygging.no, eller kontakt 

Nord-Rogaland:
Bernt Netland; 
bernt.netland@helse-fonna.no
tlf: 91 72 25 48.

Sør-Rogaland:
Ingrid R. Strømsvold; 
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 161 og
Maren Løvås; 
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/51 72 91 38