Kontakt

Besøksadresse
Møkstertunet - Bygg 4
Skogstøstraen 37, 4029 Stavanger
Postadresse
Dusavikveien 216,
4028 Stavanger
Tidlig innsats,  Barn i familier med rusproblemer

Barn i rusfamilier (BIR) – Tidlig intervensjon

P1
Barn i Rusfamilier (BIR) er et undervisnings og veiledningsprogram som setter fokus på hvor viktig det er at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig hjelp. Dette for å forebygge og begrense skadevirkninger.
Målsetting: Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med barn og unge som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Videre øke kunnskapen om rusmiddelproblemer i et barne- og familieperspektiv, hvilke konsekvenser det har for barna og bidra til økt handlingskompetanse.

Målgrupper: Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten. Vi vektlegger tverrfaglig samhandling, så det er en forutsetning for deltakelse at relevante kommunale instanser er representert. Andre kommunale instanser kan også delta, som ruskonsulent, SLT-koordinator, folkehelse-koordinator, fritidsleder/klubbleder og ungdomsteam i NAV.

Innhold: Rusmiddelbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring? Å samtale med barn. Hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn? Taushetsplikten muligheter og begrensninger. Å bli bevisst egne barrierer på hvorfor er dette vanskelig?

Vi tilbyr alle deltakere: Fire dagers opplæring gjennom to samlinger på to med dyktige og inspirerende foredragsholdere, i løpet av første halvår av en programperiode på 1,5- 2 år. Forelesninger og øvelser i grupper.

Vi tilbyr kommunenes ressursgruppe: Eget materiell/verktøy, støtte/veiledning, struktur/rutiner for arbeid til spredning og implementering i kommunen. Egen todagers samling for ressursgruppene i den enkelte kommune, med tema spredning, implementering og utveksling av erfaring.

Tiltak: Opplæringssamlinger, ledersamlinger, handlingsveileder, veiledning og materiell, oppfølging i veiledningsgrupper og årlige samlinger for nøkkelpersoner.

Rekruttering: Ta gjerne kontakt i forkant om dere er interessert.

Kontaktpersoner:
Maren Løvås;
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 91 38/ 412 93 573
Anne S. Selbekk;
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00 / 51 72 90 12