Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid,  Kartlegging

Ungdata – analyser og presentasjoner

A1
Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for kommunal plan- og utviklingsarbeid, og brukes blant annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og i arbeidet med å bedre unges folkehelsesituasjon. Ungdata gjennomføres i samarbeid med den aktuelle kommunen, KoRus Vest Stavanger og NOVA.
Målsetting: KoRus vest Stavanger ønsker å bistå alle deltakerkommuner i Rogaland med å hente ut potensialet i resultatene fra Ungdataundersøkelsen. Vi kan medvirke i tolkninger, analyser av data og delta i lokale presentasjoner.

Målgrupper: Alle kommuner i Rogaland fylke som har gjennomført Ungdataundersøkelser.

Vi tilbyr: KoRus vest Stavanger kan delta i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Vi kan bistå kommunene i tolkning av standardrapportene. Med utgangspunkt i de temaområder som kommunen ønsker fordypet, kan vi foreta ytterligere analyser av resultatene. KoRus vest Stavanger lager presentasjoner i ulike format, og kan være behjelpelige med å formidle resultatene i forskjellige faglige eller politiske setninger, eller i foreldremøter mm.

Rekruttering: Fortløpende. Det anbefales at kommunen tar kontakt med KoRus vest Stavanger gjennom sin Ungdatakontakt/ Ungdatakoordinator.

Kontaktpersoner:
Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
telefon: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 161 

eller
Sven Gustafsson
gussve@rogaland-asenter.no
tlf: 942 05 590