KORUS Stavanger er ett av sju regionale kompetansesenter innen rus.

iStock-1218216509-redigert_web
Streken_urolig

Vi skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse. Vår hovedmålgruppe er fagansatte og beslutningstakere i kommuner, og i noen grad fylkeskommunen og spesialisthelsetjenesten i Rogaland fylke. KORUS- sentrene er finansiert av Helsedirektoratet. 

Om KORUS Stavanger

Som ett av syv regionale kompetansesenter jobber vi med å styrke praksisfeltet gjennom å sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse.

Vi bistår kommunene, fylkeskommunen og spesialisthelsetjenestene, og vi arbeider for å gjøre nasjonale strategier om til lokal handling.

helsedirektoratet
Arbeidet ved kompetansesentrene er finansiert gjennom tilskudd fra Helsedirektoratet.