Barn i rusfamilier

Barn i rusfamilier er et undervisnings- og veiledningsprogram, som setter fokus på hvor viktig det er at barn som vokser opp i hjem med rusproblemer får tidlig hjelp. 
shutterstock 12989881%5b1%5dfather 3 year daughter beach back
Dette for å forebygge og begrense skadevirkninger. Kjernemålgruppen er ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, PP-tjenesten og barnevernet. Målet er å heve kompetansen om tidlig identifikasjon, og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge. Gjennom BIR (Barn i rusfamilier) ønsker man å øke kunnskapen om rusmiddelproblemer i et barne- og familieperspektiv, hvilke konsekvenser dette har for barna, samt bidra til økt handlingskompetansen hos kjernemålgruppen.

Kommuner som deltar i “Barn i Rusfamilier- tidlig intervensjon” får tilbud om kompetanseheving innen temaene:
  • Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser har det for barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen?
  • Taushetsplikt for deg som jobber med barn. Muligheter og begrensninger
  • Å bli bevisst egne barrierer – hvorfor er dette så vanskelig?
  • Roller og mandat. Hvordan oppdage, gripe inn og handle på bakgrunn av en bekymring
  • Å samtale med barn
  • Den nødvendige samtalen – hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et barn

​Hvordan gjennomføres Barn i rusfamilier?
Prosjektperioden er 1 ½ - 2 år. Alle kursdagene er første halvår.


For alle deltakerne:
Fire dagers opplæring gjennom to samlinger av to dager, og inneholder temaer som barrierer, roller, mandat samtaler med barn og samtaler med foreldre. Dagene er en blanding av forelesing og øvelse i grupper.

For kommunenes ressurs/prosjektgrupper:
Hver kommune nedsetter en ressursgruppe/prosjektgruppe som har et ansvar for spredning av verktøy, støtte/veiledning, struktur/rutine arbeid i egen kommune og implementere satsingen i kommunen. Ressursgruppen/prosjektgruppen tilbys en egen samling på to dager med tema spredning, implementering og erfaringsutveksling.

Det blir avholdt veiledningsmøter i den enkelte kommune, om hvordan nøkkelpersoner kan videreformidle kunnskap til kollegaer og utvikle gode rutiner.

KoRus vest Stavanger startet opp ”Barn i rusfamilier” (BIR) i 2014. Fem kommuner i Rogaland/Hordaland var med: Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal og Karmøy.
I 2016 startet fire nye kommuner opp med BIR: Egersund, Sokndal, Lund og Time kommune.
 

KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Maren Løvås
Rådgiver 
mailto:maren.loevaas@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 91 38
Mob.: 412 93 573
 
Anne Schanche Selbekk
sosiolog
anne.schanche.selbekk@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.:51 72 90 12
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies