Tidlig innsats

Tidlig intervensjon betyr å handle så tidlig som mulig når en er bekymret for et annet menneske.
Tidlig innsats inkluderer både forebyggende og helsefremmende innsatser.  Formålet med innsatsene er å yte best mulig hjelp, tidligst mulig. Det er viktig å hindre at begynnende problemer får vokse seg store og dermed bli vanskeligere å håndtere. Innsatsene kan iverksettes tidlig i livet og/eller tidlig i en negativ utviklingsprosess og/eller være helsefremmende innsatser som styrker den enkeltes mestring og motstandskraft mot problemutvikling.

 
Foto: Shutterstock
I arbeidet med tidlig innsats er det også sentralt å ha oppmerksomhet på å styrke beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer. Risiko- og beskyttende faktorer kan være knyttet til det enkelte mennesket, familien, barnehagen, skolen, lokalsamfunnet og andre institusjoner. 
Tidlig innsats er en sentral oppgave for kommunene og krever systematisk innsats og samarbeid på tvers av flere tjenester. KoRus sine kompetansetilbud innen fagområdet skal bidra til å gjøre ansatte tryggere i arbeidet med å avdekke et begynnende problem, tilby adekvat hjelp og få til hensiktsmessig tverrfaglig samarbeid.
 
Veilederen «Fra bekymring til handling»
Utgangspunktet for tidlig intervensjonssatsningen er veilederen ” Fra bekymring til handling”, som ble publisert i 2009. Implementering av veilederen er et viktig bidrag til økt kunnskap om hva man skal se etter for å oppdage barn og unge som lever i familier med rusproblematikk, og begynnende rusproblemer hos ungdom, gravide, voksne og eldre og om hva som kan og skal gjøres. Veilederen viser bl.a. til tre elementer som er sentrale for å få tidlig innsats til å skje i praksis: Kunnskap om risiko- og beskyttelsesfaktorer, forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage og gripe inn, og kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted.
Nå er ny veileder ute til høring: Nasjonal faglig retningslinje for tidlig oppdagelse av utsatt barn og unge.

Kontakt: 
Ingrid R. Strømsvold
Tlf: 400 44 161
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no

 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.