Ungdata

Ungdata er et kvalitetssikret system for å gjennomføre lokale spørreskjemaundersøkelser blant elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Gjennom å kartlegge den lokale oppvekstsituasjonen er Ungdata godt egnet som grunnlag for kommunalt plan- og utviklingsarbeid knyttet til folkehelse og forebyggende arbeid overfor ungdom. Ungdata gjennomføres i samarbeid med NOVA, Korus vest Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune.
shutterstock 7605076%5b1%5dstudygrup relax in redbags schoolwork
Målsettingen er å kartlegge ungdomsgruppen primært for å gi en oversikt over den lokale oppvekst- og levekårssituasjonen. Resultatene fra undersøkelsene er godt egnet som grunnlag for kommunal plan- og utviklingsarbeid og brukes blant annet som et ledd i kommunens forebyggende arbeid og i arbeid med å bedre unges folkehelsesituasjon.

Alle Ungdata – undersøkelser inkluderer en lengre grunnmodul med obligatoriske spørsmål, som inneholder spørsmål om ressurser nær ungdommene, skole og framtid, fritid, helse og trivsel, tobakk og rus og spørsmål om lovbrudd, vold og annen risikoatferd. Der er også et sett med valgfrie, forhåndsdefinerte spørsmål, som kommuner kan velge fra. Oppdragsgiver kan også supplere med egenkomponerte spørsmål. Undersøkelsene foregår i skoletiden og gjennomføres elektronisk.
Vi tilbyr hjelp med planlegging av undersøkelsen, utforming av spørreskjema og veiledning av kommunene i gjennomføringen på skolene. Vi delta i den lokale drøftingen om bruk av resultatene fra undersøkelsen. Videre kan vi tilby presentasjoner inn i større fora på utvalgte temaer. Kommunen får tilsendt rapporter fra NOVA med resultatene fra egen undersøkelse.
 
Kompetansesenteret har videreført arbeidet med det nasjonale konseptet for ungdomsundersøkelser Ungdata. Forrige Ungdata - undersøkelse ble gjennomført i Rogaland i 2016 med 24 av 26 kommuner. Neste Ungdata - undersøkelser planlegges i 2019.

KoRus vest Stavanger har gjennomført Ungdata i følgende kommuner: 
www.ungdata.no.


 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Sven Gustafsson
Rådgiver
51 72 90 57
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no

Ingrid R.Rasmussen
Rådgiver
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00/
51 72 90 33


 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies