Rusmiddelpolitisk planarbeid i kommunen

KoRus vest Stavanger skal bistå alle de kommuner som ønsker det, faglig støtte i prosessen med å ivareta rusmiddelperspektivet i alt relevant planarbeid. Denne bistand omfatter KoRus sine tre viktigste kunnskapsområder folkehelsearbeid/forebygging, tidlig intervensjon samt rusbehandling. 
Kommunalt planarbeid Stavanger
Der er i utgangspunktet ingen begrensninger for hvilke planer som kan eller bør inkludere et rusmiddelperspektivet. Folkehelse, her innunder også rusmiddelforebygging, bør inkluderes i den kommunale verksomhet slik at alle tenker ”helse i alt vi gjør”. Folkehelseperspektivet medfører med andre ord at rusmiddelforebygging kan være et aktuelt tema i de fleste kommunale planer.

Etter alkohollovens § 1-7d skal kommunen utarbeide alkoholpolitiske handlingsplaner, men det anbefales samtidig at kommunen utformer en helhetlig rusmiddelpolitisk handlingsplan. Den rusmiddelpolitiske handlingsplanen vil kunne ivareta alle områder innenfor rusmiddelfeltet, men folkehelse/forebygging bør også løftes inn i både kommuneplanens samfunnsdel og folkehelseplanen. På tilsvarende måte vil det også være relevant å ivareta et tidlig intervensjon - perspektiv i planer som vedrører barnehage, skole eller helsestasjoner og rusbehandling kan være en viktig del av en helhetlig kommunal helseplan.

KoRus vest Stavanger kan bistå i forkant av planarbeidet, som en støttespiller under planprosessen eller som høringsinnstans i etterkant og kan i blant annet bistå med å:
  • tolke og implementere lovverket
  • produsere og/eller tolke kunnskapsgrunnlaget
  • utvikle og drøfte strategier
  • forslå metoder og/eller tiltak
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Sven Gustafsson
Rådgiver
51 72 90 57
sven.gran.peter.gustafsson@rogaland-asenter.no
 
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies