Rusforebygging i skolen

shutterstock 7587295%5b1%5d young girl student classmates behind
Hva er rusmiddelforebygging i skolen?
Skolen er en viktig arena for læring, sosial utvikling og samtidig en sentral arena for forebyggende og holdningsskapende arbeid. Nasjonale retningslinjer fastslår at skolen skal fremme god helse, og bidra til en positiv sosial utvikling hos elevene. I følge opplæringsloven § 9a-1 har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dette understrekes også i Læringsplakaten. I læreplanverket er det beskrevet kompetansemål knyttet til rusforebyggende arbeid.

Forebyggende arbeid dreier seg om å begrense risikofaktorer og øke beskyttelsesfaktorer. Dette kan gjøres på ulike nivåer, hos det enkelte barn, i familien, blant venner, i nærmiljø og skole. God tilhørighet, trivsel, tilpasset opplæring og det å lykkes skolefaglig kan være forebyggende mot fremtidige problemer av ulike slag. Når en elev lykkes med skolearbeidet, tilhører et skolemiljø som preges av gode sosiale relasjoner med medelever og voksne, og samtidig blir sett og får positive tilbakemeldinger, reduseres risikoen for ulike problemer og skjevutvikling.

Hvorfor?
Skolen egner seg som arena for forebyggende arbeid fordi alle barn og unge oppholder seg der over flere år. Påvirkning fra jevnaldrende har stor betydning for utvikling av holdninger, til bruk av rusmidler og tidspunkt for alkoholdebut. Skolen er også en god arena for å inkludere foresatte i det forebyggende arbeidet.

Lærere og andre ansatte i skolen er viktige voksne personer i elevenes liv. For barn som vokser opp under vanskelige betingelser, kan læreren bli «den viktige» støttespilleren som bidrar til at de klarer seg «mot alle odds». Gjennom å ha en god relasjon til elevene er lærere både i posisjon og har kompetanse til å arbeide forebyggende. Læreplanverket stiller også krav til helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen.

Hvordan?
I et samarbeid mellom Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og KoRus-Nord er det utviklet et støttemateriell for rusmiddelforebyggende arbeid i skolen: "Støttemateriell: Rusmiddelforebyggende arbeid i skolen - Forslag til læringsaktiviteter".

Dette støttemateriellet er støtte til undervisning om rusmidler i skolen og tilpasset relevante kompetansemål i de ulike læreplanene. Målgrupper er først og fremst skoleeiere, rektorer, lærere og skolehelsetjenesten. I materialet pekes det også på andre elementer i lokalt rusforebyggende arbeid som lokale forebyggingsplaner, samarbeid med foresatte og foreldremøter på skolen og tverrfaglig samarbeid med andre offentlige instanser om oppfølging av bekymringssaker.

Støttemateriellet er ikke en støtte til lærernes oppfølging av bekymringer knyttet til enkeltelever og konkrete situasjoner med rusmiddelbruk blant elevene. Her visses det til Helsedirektoratets tidlig intervensjonssatsing og veilederen ”Fra Bekymring til Handling”, www.tidliginnsats.forebygging.no
 
Støttemateriellet er publisert på www.forebygging.no/skole
 
Ungdom, rus og foreldrerolle
KoRus vest Stavanger tilbyr presentasjon av tall fra UngData – undersøkelser og informasjon om rusmidler, samt innspill i forhold til det å samtale med ungdom om rus, foreldrerolle mm, eksempelvis på foreldremøter. 

Brosjyrer om ungdom, rus og foreldrerollen
KoRus vest Stavanger har høsten 2015 laget en brosjyre om ungdom, rus og foreldrerollen i samarbeid med SLT- nettverket i Sør- Rogaland. I brosjyren finnes fakta og tips om ungdom og rusmidler, betydningen av klare regler og grenser, foreldre som rollemodeller og betydningen av foreldrerollen. Fordi foreldre har fortsatt stor innflytelse på sin ungdoms holdning og valg, også til å påvirke de unges rusvaner. Les mer i Foreldrebrosjyren.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Ingrid R. Strømsvold
Rådgiver
Ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00 /
51 72 90 33
Aktuelle linker
www.forebygging.no/skole
Støttemateriellet (PDF)
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus