Prosjekt Kompetanseheving Rus og Vold

Foto: Marit Vasshus
Prosjekt Kompetanseheving Rus og Vold
Helsedirektoratet har gitt  RVTS (Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og KoRus (Kompetansesenter Rus) oppdrag om å utvikle og implementere kunnskapsmoduler på området rus og vold. Oppgaven er en del av tiltakene i Prop. 15 S (2015–2016), Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020). Målgruppe for kompetanseutviklingen er i første omgang spesialisthelsetjenesten og på sikt primærhelsetjenesten.  Det arbeides med å utvikle de ulike kunnskapsmodulene i 2019 og arbeidet med kunnskapsmodulene er planlagt ferdigstilt i 2020.
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.