Pakkeforløp rus og psykisk helse

Foto: Marit Vasshus
Pakkeforløp rus og psykisk helse
per januar 2019 er det utviklet syv pakkeforløp som skal implementeres i tjenestene. Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle forløp, bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning er sentralt i pakkeforløpene. Dersom tjenestene skal bli bedre, må brukerne involveres og forventninger avklares. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljø, bruker - og pårørendeorganisasjoner. Kompetansesentrene kan understøtte tjenestene med relevant opplæring og kompetansehevende tiltak knyttet til det faglige innholdet i pakkeforløpene.
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.