Brukerplan

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. 
illustrasjonsoto: Shutterstock
Kunnskapen fra kartlegging ved hjelp av BrukerPlan gir også et godt datagrunnlag inn i det kommunale planarbeidet og for å kunne prioriterere og evaluere arbeid rettet mot spesifikke målgrupper. Kort tid etter at kartleggingen er fullført og resultatene er sendt inn, vil kommunen motta en oversiktelig sammenstilling med viktige nøkkeldata samt en komplett excelfil som kommunen kan bruke til å hente frem informasjon ut fra eget behov.

Brukerplan er utviklet av Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) ved Stavanger Universitetssykehus. KoRus Vest Stavanger samarbeider med KORFOR om gjennomføring og oppfølning av BrukerPlan. KoRus har hovedansvaret for den praktiske gjennomføringen. Link KORFOR

En BrukerPlan-kartlegging kan gjennomføres av ansatte i alle kommunale instanser som er i kontakt med personer med rusrelaterte problemer. Desto flere instanser som er med, desto bedre og dekkende blir kartleggingen. Prosessen består i tre trinn:
  • Opplæringen skjer i november (kan variere noe). Innholdet kan skreddersys og forandres, men alltid vil innholde konkret opplæring i bruk av kartleggingsverktøyet.
  • Kartleggingen gjennomføres i desember med en frist rundt den 15. desember. Kartleggingen er kommunen sitt ansvar, men både KoRus og KORFOR vil kunne bistå med kunnskapsstøtte.
  • I begynnelsen av det nye året vil alle deltakende kommuner invitertes til en Rusdag hvor resultat fra helseforetaksregionen vil bli sammenstilt og resultater presentert.

Kartleggingen skjer separat i Helse Fonna og Helse Vest og derfor vil tidspunkter kunne variere noe.
Kontakt
I Helse Fonna regionen:
Bernt Netland
Rådgiver
Bernt.netland@helse-fonna.no
Tlf.: 917 22 548
 
I Helse Stavanger regionen:
Sven Gustafsson
Rådgiver
Sven.gustafsson@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 57.
Aktuelle linker
 
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.