Rusarbeid – oppfølging og behandling

Mange brukere og pasienter opplever tjenestene og hjelpetilbudet som fragmentert og lite sammenhengende. 
shutterstock 12989881%5b1%5dfather 3 year daughter beach back
Denne samhandlingsutfordringen oppleves både innenfor og mellom sektorer, tjenester og nivåer. Det er de kommunale tjenestene som skal utgjøre bærebjelken i tjenestetilbudet gjennom hele behandlingsforløpet. Dette skal imidlertid skje i tett samarbeid med en understøttende og mer oppsøkende, tilgjengelig og fleksibel spesialisthelsetjeneste.

Hovedoppgaver for KoRus Stavanger innen rusarbeid- oppfølging og behandling
  • Pådriver og tilrettelegger for gode samarbeidsarenaer og samhandlingsmodeller for de lokale tjenestene
  • Bidra til helhetlige tjenester der de kommunale tjenestene er bærebjelken
  • Samarbeide med, og samordne, innsatsen for kvalitet og kompetanseutviklingsarbeid overfor kommunene og spesialisthelsetjenesten med fylkesmannsembetene
  • Bistå kommuner med BrukerPlan 
  • Bistå Helsedirektoratet med å videreføre det overdoseforebyggende arbeidet
  • Bistå Helsedirektoratet med å gjøre retningslinjer og veiledere o.l. kjent i helse- og omsorgstjenestene 
  • Bistå Helsedirektoratet i arbeidet med gjennomføring av opptrappingsplan for rusfeltet (2016-2020)
  • Utvikle og implementere kompetanse på området rus og vold
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Kontakt
Silje Lill Rimstad
Rådgiver
silje.lill.rimstad@rogaland-asenter.no
Tlf.: 51 72 90 00
Tlf.: 51 72 90 32
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies