Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Om Kompetansesenteret

Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Rogaland fylke.  
shutterstock 54765676%5b1%5dlittle girl blowing lovetann
KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvide forståelse, formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling på rusfeltet.
Årsrapport 2016.
Gjennomføringsplan 2017.

Mål og hovedsatsingsområder for 2017
Overordnede mål  i 2017 er å bidra til å gjennomføre målene i Samhandlingsreformen, oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen.
I 2017 vil KoRus sin innsats være konsentrert om følgende kjerneoppdrag:
 • Rusmiddelforebygging og folkehelse
 • Tidlig intervensjon
 • Rusbehandling (på alle nivå) 
 
Sentrale oppgaver vil være å bistå kommuner og spesialisthelsetjenester på følgende områder:
 • Bistå kommunene med å identifisere folkehelseutfordringene ved hjelp av Ungdata og forberede ny kartlegging i 2017
 • Tiltettelegge for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetsykehus ( SUS) og KORFOR. KoRus bistår den enkelte kommune med informasjon om hvordan resulatene av katleggingen kan brukes til å utvikle og dimensjonere tjenester
 • Bistå i planlegging etter plan-og bygningsloven med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk i befolkningen
 • Tiltak som fører til økt overholdelse av alkoholloven gjennom ansvarlig alkoholhåndtering ( AAH)
 • Formidle kompetanse om rusmiddelforebyggende arbeid i skolen , blant studenter og i arbeidslivet (alor)
 • Styrke kunnskap og kompetansen om tidlig innsats på tvers av sektorer for å implementere metoder som anbefales i veilederen "Fra bekymring til handling". blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide og eldre
 • Opplæring i Motiverende samtale (MI)
 • Bidra til tilgjengelige og helhetlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet der bruker-og mestringsperspektivet er et bærende prinsipp

På bakgrunn av KoRus vest Stavanger sitt langvarige fokus på rusproblemer i et familieperspektiv, er relasjonsaspektet ved rusproblematikk sentralt for oss. Vi er også spesielt opptatt av arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus