Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger

Om Kompetansesenteret

Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Rogaland fylke.  
shutterstock 54765676%5b1%5dlittle girl blowing lovetann
KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvide forståelse, formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling på rusfeltet.
Årsrapport 2016.
Gjennomføringsplan 2017.
Gjennomføringsplan for 2018 blir publisert ila februar.

Mål og hovedsatsingsområder
Oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet styrer satsingsområder, og vil bli publisert ila februar 2018.


Overordnede mål  i 2017 var å bidra til å gjennomføre målene i Samhandlingsreformen, oppfølging av Stortingsmeldingen på rusfeltet og Folkehelsemeldingen.
I 2017 vil KoRus sin innsats være konsentrert om følgende kjerneoppdrag:
 • Rusmiddelforebygging og folkehelse
 • Tidlig intervensjon
 • Rusbehandling (på alle nivå) 
 
Sentrale oppgaver vil være å bistå kommuner og spesialisthelsetjenester på følgende områder:
 • Bistå kommunene med å identifisere folkehelseutfordringene ved hjelp av Ungdata og forberede ny kartlegging i 2017
 • Tiltettelegge for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetsykehus ( SUS) og KORFOR. KoRus bistår den enkelte kommune med informasjon om hvordan resulatene av katleggingen kan brukes til å utvikle og dimensjonere tjenester
 • Bistå i planlegging etter plan-og bygningsloven med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk i befolkningen
 • Tiltak som fører til økt overholdelse av alkoholloven gjennom ansvarlig alkoholhåndtering ( AAH)
 • Formidle kompetanse om rusmiddelforebyggende arbeid i skolen , blant studenter og i arbeidslivet (alor)
 • Styrke kunnskap og kompetansen om tidlig innsats på tvers av sektorer for å implementere metoder som anbefales i veilederen "Fra bekymring til handling". blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide og eldre
 • Opplæring i Motiverende samtale (MI)
 • Bidra til tilgjengelige og helhetlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet der bruker-og mestringsperspektivet er et bærende prinsipp

På bakgrunn av KoRus vest Stavanger sitt langvarige fokus på rusproblemer i et familieperspektiv, er relasjonsaspektet ved rusproblematikk sentralt for oss. Vi er også spesielt opptatt av arbeidslivet som arena for rusmiddelforebygging og tidlig intervensjon.
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus