Om Kompetansesenteret

Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjeneste i Rogaland fylke.  
Foto: Shutterstock
KoRus skal sikre ivaretakelse, oppbygging og formidling av rusfaglig kompetanse og gjennom dette bidra til å oppfylle nasjonale mål på rusfeltet. Vår hovedmålgruppe er ansatte i kommuner og spesialisthelsetjenester i Rogaland fylke. 

Kompetansesenterets primære rolle er å styrke praksisfeltet ved å utvide forståelse, formidle og implementere forsknings- og/eller kunnskapsbaserte strategier. Virksomheten skal skje i tett samarbeid med andre regionale aktører og bidra til å styrke organisering, kompetanse- og kvalitetsutvikling på rusfeltet.

Mål og hovedsatsingsområder
Oppdragsbrevet fra Helsedirektoratet styrer satsingsområder:


I 2019 vil KoRus sin innsats være konsentrert om følgende kjerneoppdrag:
 • Rusmiddelforebygging og folkehelse
 • Tidlig innsats
 • Rusarbeid - oppfølging og behandling 
 
Sentrale oppgaver vil være å bistå kommuner og spesialisthelsetjenester på følgende områder:
 • Bistå kommunene med å identifisere folkehelseutfordringene ved hjelp av Ungdata og ny kartlegging i 2019
 • Tiltettelegge for at kommuner tilbys og tar i bruk Brukerplan i samarbeid med Stavanger Universitetsykehus ( SUS) og KORFOR. KoRus bistår den enkelte kommune med informasjon om hvordan resulatene av katleggingen kan brukes til å utvikle og dimensjonere tjenester
 • Bistå i planlegging etter plan-og bygningsloven med sikte på å forebygge rusmiddelmisbruk i befolkningen
 • Tiltak som fører til økt overholdelse av alkoholloven gjennom ansvarlig alkoholhåndtering ( AAH)
 • Formidle kompetanse om rusmiddelforebyggende arbeid i skolen , blant studenter og i arbeidslivet (alor)
 • Styrke kunnskap og kompetansen om tidlig innsats på tvers av sektorer for å implementere metoder som anbefales i veilederen "Fra bekymring til handling". blant ansatte som kommer i kontakt med risikoutsatte barn, ungdom, unge voksne, voksne, gravide og eldre
 • Opplæring i Motiverende samtale (MI)
 • Bidra til tilgjengelige og helhetlige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet der bruker-og mestringsperspektivet er et bærende prinsipp

KoRus vest Stavanger skal vektlegge samarbeid og samordning med andre kompetansesentre og kompetansetjenester og instanser/ relevante fagmiljøer, samt Fylkesmanen og Fylkeskommunen. Samordnet fag- og virksomhetsutvikling gjennom sentersamarbeidet (KoRus, RKBU, RBUP og RVTS) skal føre til bedre tjenester for barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer på tvers av kommune- og spesialisthelsetjenesten, for å bedre samhandling om barn og unge med psykiske vansker og rusmiddelproblemer.
Kontakt
Tore Berge
leder for kompetansesenteret
tlf: 51 72 90 00 /  51 72 90 23.
mobil: +47 47 61 60 99
mail: odd.tore.berge@rogaland-asenter.no
KoRus vest Stavanger har beliggenhet i Stavanger og betjener alle kommuner i Rogaland. KoRus er finansiert av Helsedirektoratet.