Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
20.03.2014
Marit Vasshus

Tilskuddsmidler til arbeid med retningslinjer innen rus og psykisk helse

Helsedirektoratet lyser nå ut tilskudds- midler på 7, 9 millioner til å implementere faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet.
Tilskudd til bedre kvalitet
Det er godt dokumentert at ny kunnskap ofte ikke når ut i praksis og at utarbeidelse av retningslinjer og veiledere ikke er tilstrekkelig. Tilskuddsordningen skal stimulere til tiltak som bedrer kvaliteten i tilbudet til pasienter/brukere med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer og deres nærmeste ved at ny kunnskap gjøres kjent og tas i bruk i tjenestene.

Hvem kan søke
Statlige mottakere, Kommuner, Statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter, Stiftelser, Organisasjoner. Tilskuddsår er for 2014,  med referanse til statsbudsjettet: Kap. 764, post 72 Helse- og omsorgsdepartementet Beløp til fordeling:7,9 mill. kroner.

Søknadsfrist er 1.mai 2014.

Mål for ordningen
Målet er å implementere nasjonale faglige retningslinjer og veiledere som et ledd i Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015), IS-1162. Målgruppen er personer med psykiske lidelser og/ eller ruslidelser. Som delmål skal brukeren styrkes ved hjelp av kunnskapsbasert praksis, øke kompetansen til tjenesteutøverne og legge bedre til rette for å utøve god praksis.

Tildelingskriterier
Tiltak som inkluderer anbefalinger om brukermedvirkning, som for eksempel individuell plan, og som bidrar til bedre praksis ved at brukererfaringer vektlegges vil bli prioritert. Midler tildeles for ett år, og tilskuddordningen vurderes årlig i forhold til om den videreføres.

Hvordan søke
Elektronisk søknadsskjema finnes i Altinn. I Altinn logger du på med BankID/MinID. For mer informasjon om skjema i Altinn se infosak Hvordan søke og rapportere i Altinn /Om/nyheter/Sider/soke-tilskudd-fra-helsedirektoratet-fra-1oktober-gjor-du-dette-i-altinn.aspx. 

Søknadsskjema i Altinn https://www.altinn.no/Pages/ServiceEngine/Start/StartService.aspx?ServiceEditionCode=1&ServiceCode=2799. (ekstern lenke)

Se Helsedirektoratets link:
http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/Sider/implementering-av-faglige-anbefalinger-i-nasjonale-retningslinjer-og-veiledere-pa-rus-og-psykisk-helsefeltet-2014.aspx.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Administrasjon 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk - Bygg 5
OU-avdeling & Kompetansesenter rus - Bygg 4
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookies
BESØKSADRESSER

Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 

Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 

Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


TELEFON

51 72 90 00


POSTADRESSE

Postboks 5001 Dusavik
4084 Stavanger
logo-bunn
Rogaland A-senter | En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus
Personvern og cookie