Tidlig innsats og Rusarbeid,
ACT/FACT nettverk
ACT, Assertive Community Treatment er en godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også rusmiddelproblemer, som i liten grad oppsøker hjelpeapparatet. Modellen har vist gode resultater, også i Norge. FACT er en tilpasning av ACT-modellen. ACT-teamene er tverrfaglig sammensatt, har en teambasert tilnærming og leverer både kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet gir alle typer tjenester som brukeren har behov for, blant annet integrert behandling av rus og psykisk lidelse og tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, familie, fritid og bolig. Modellen er utprøvd i mange land med gode resultater for målgruppen, også i Norge. FACT, Flexible Assertive Community Treatment betyr fleksibel aktiv oppsøkende behandling. FACT-modellen er utviklet gjennom praktisk erfaring med ACT-modellen i Nederland og er i mindre grad fulgt av forskning.
Arrangør: KoRus vest Stavanger inviterer sammen med NAPHA & Fylkesmannen i Rogaland til nettverkssamling for ansatte i Rogaland som arbeider i ACT/FACT nettverk (og andre tverrfaglige, oppsøkende team)

Tema for nettverkene: Fordypningstema vil bli annonsert i nær tid før samlingen.

Dato: 7.januar 2020 og høsten 2020

Målgrupper: Ansatte i Rogaland som arbeider i FACT/ACT team (eller andre tverrfaglige, oppsøkende team).

Målsetting: FACT-teamene i Rogaland møtes for å dele erfaringer og få faglig fordyping etter ønske fra deltakerne.

Foredragsholdere: Representanter fra ACT/FACT nettverket, eksterne. Foredragsholdere eller ansatte ved NAPHA og/eller KoRus vest Stavanger.

Informasjon: www.korus-stavanger.no eller kontakt Åsa Sjøgren. 
aasa.ingrid.sjoegren@rogaland-asenter.no
 
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger