Tidlig innsats, Samtalemetodikk
Motiverende Samtale (MI), 4 dagers grunnleggende MI-opplæring
Varighet: 4 dager
Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke personens motivasjon til å endre atferd. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer og MI- opplæringen vil ha særlig fokus på endring av rus/alkoholvaner.
Dato og sted: Arrangeres på forespørsel til KoRus vest Stavanger

Innhold og premisser: Grunnleggende MI-opplæring består av 3 kursdager (2 påfølgende dager, og 1 dag etter 1-2 måneder). Disse dagene vil veksle mellom foredrag og øvelser. Den fjerde dagen består av praktisk arbeid som den enkelte deltaker skal gjøre på egenhånd. Arbeidet består av å gjøre digitalt opptak av en 20 minutters MI – samtale, transkribere samtalematerialet og sende til MI – analyse ved Korus vest Bergen. Dette arbeidet skal gjøres mellom kursdag 2 og 3. For at opplæringen skal være optimal er det også ønskelig at deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper underveis i opplæringen.

Dialog for å sikre implementering:  Ved forespørsel om opplæring i MI tar KoRus vest Stavanger initiativ til et eller flere formøter med sentrale aktører/deltakere/ ledere i forkant av en eventuell opplæring. Dette for å sikre implementering av MI – kompetanse i virksomheten. Det vil også bli tatt initiativ til et møte i etterkant av fullført opplæringen med samme hensikt. Tidspunkt, sted og pris for opplæringen avtales i formøter mellom virksomheten og KoRus vest Stavanger. 30 deltakere er maks antall på grunnleggende MI opplæring.

Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI – analyse for veiledning på egen samtalepraksis før kursdag 3. Dette vil bli informert nærmere om ved kursstart.

Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger, Som er medlemmer av Motivational interview network of trainers, MINT 

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter i samarbeid med bestiller
Antall deltakere: 30 

Informasjon:
Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 161.
Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger