KURS/ KONFERANSER

Kartlegging & planlegging
KoRus skal bidra til oversikt over folkehelsen i ungdomspopulasjonen gjennom samarbeid med kommunene i gjennomføring av Ungdata-kartlegging, analyser og presentasjoner til bruk i kommunenes planarbeid. Videre skal KoRus bidra til at alle kommuner tar i bruk BrukerPlan-kartlegging og gi veiledning knyttet til kartleggingen og bruk av funnene til videreutvikle og forbedre tjenestene.  KoRus arrangerer regionale informasjons- og opplæringssamlinger for kommunene som benytter BrukerPlan i samarbeid med Stavanger Universitetssykehus/KORFOR og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA). KoRus sender ut BrukerPlan-rapportene, bistår i analyse av resultatene og bistår i oppfølging av enkeltkommuner i samarbeid med NAPHA.
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid - Kartlegging
Tidlig inNSATS, Barn i familier med rus og psykisk uhelse
Tidlig innsats - Ungdom og rus
Rusarbeid
Rusforebygging og lokalt folkehelsearbeid