Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Samtalemetodikk

Motiverende Samtale (MI), 4 dagers grunnleggende MI-opplæring

K6
Motiverende samtale (MI) er en klientsentrert, målfokusert og evidensbasert samtalemetode som har som formål å styrke personens motivasjon til å endre atferd. Denne metoden er velegnet i samtaler hvor man ønsker å stimulere til livsstilsendringer. MI- opplæringen vil ha særlig fokus på endring av rus/alkoholvaner.
Dato: 29.01.19, 30.01.19, 28.03.19

Sted: Scandic Forus, Bjødnabreen 2, 4033 Stavanger

Innhold og premisser: Grunnleggende MI-opplæring består av 3 kursdager. Dagene vil veksle mellom foredrag og øvelser. Den 4. dagen består av praktisk arbeid som hver deltaker gjør på egenhånd. Arbeidet består av å gjøre digitalt opptak av en 20 minutters MI – samtale, transkribere samtalematerialet og sende til MI – analyse ved Korus vest Bergen.  Arbeidet gjøres mellom kursdag 2 og 3. For at opplæringen skal være optimal, er det ønskelig at deltakerne leser anbefalt faglitteratur og øver seg på metodikken i smågrupper underveis i opplæringen. Det er ønskelig med flere deltakere fra samme virksomhet.  Interesserte bes kontakte KoRus vest Stavanger for nærmere dialog før påmelding. Dette for å sikre planer for implementering av MI – kompetansen. 

Målgrupper: Ansatte i kommuner, spesialisthelsetjenester  og arbeidslivet som jobber med forebygging og tidlig intervensjon av rusrelaterte problemstillinger. Deltakelse forutsetter tilstedeværelse alle 3 dager, samt at en leverer eget samtalemateriale til MI – analyse for veiledning på egen samtalepraksis før kursdag 3. Dette vil bli informert nærmere om ved kursstart.

Foredragsholdere: Fagpersoner ved KoRus vest Stavanger, som er medlemmer av Motivational interview network of trainers, MINT.

Arrangør: KoRus vest Stavanger, Rogaland A- senter

Pris: kr 1800.-

Antall deltakere: 30 

Informasjon:
Ingrid R. Strømsvold
ingrid.rasmussen.stroemsvold@rogaland-asenter.no
tlf.: 51 72 90 00 / 51 72 90 33/ 400 44 161.