Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig innsats,  Barn i familier med rusproblemer

Mot til å se – evne til å handle 2020

K1
Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Dato: onsdag 22. januar – torsdag 23. januar 2020

Sted: Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

Forelesere: Til konferansen kommer dramatiker og regissør Morten Joachim Henriksen som vokste opp med rusavhengige foreldre. Han bruker familiehistorien i forestillingen «Fire begravelser og et bryllup». Mer informasjon vil bli avklart i løpet av juni/ august.

Arrangør: Kompetansesenter Rus - region Vest Stavanger (KoRus)/ Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for konferansen.

Målgrupper:
Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner, barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatri-tjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt  flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.

Pris: blir avklart ila høst 2019.

Påmeldingsfrist: vil bli avklart høst 2019

Påmeldingslink: kommer når program er ferdig utarbeidet.

Arrangør:
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle.

Informasjon:
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no

Kontaktpersoner for faglig innhold:
Maren Løvås
maren.loevaas@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 91 38

Kontaktperson for påmelding:
Linda Gabrielsen
linda.gabrielsen@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 22