Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Rusarbeid,  Kartlegging

BrukerPlan – analyse og presentasjon

A9
BrukerPlan er et verktøy for kartlegging av omfang og karakter av rusmiddelmisbruk. BrukerPlan gjennomføres i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter og den aktuelle kommune.
Mål: Utvidet og lokalt tilpasset kunnskap om resultatene fra Brukerplankartleggingen.

Målgrupper: Alle kommuner i Rogaland fylke. Mer spesifikt retter BrukerPlan seg mot ansatte i de kommunale enheter som yter tjenester rettet mot personer med rusmiddelproblemer, f. eks. rusverntjenester, sosialtjenester, NAV, helsetjenester m.fl.

Vi tilbyr: KoRus bistår de kommuner i Helse Fonna og Helse Stavanger som ønsker en utvidet analyse av materialet fra BrukerPlan-kartleggingen.

Kontaktperson:
Sven Gustafsson; 
gussve@rogaland-asenter.no
Tlf.: 942 05 590.