Telefon 
51 72 90 00
Postadresse
Postboks 5001 Dusavik 
4084 Stavanger
Tidlig intervensjon,  Barn i familier med rusproblemer

Mot til å se – evne til å handle 2018

K2
Årlig nasjonal konferanse som handler om Mot til å se – evne til å handle i møte med barn i familier, der foreldrene har psykisk lidelse, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade. Målet med konferansen er å gi økt kunnskap om betydningen av tidlig intervensjon og samtale med barn og foreldre med særlig fokus på samspill og hvordan foreldrenes problematikk påvirker barn. Styrket nettverksarbeid og samhandling mellom familier og ulike hjelpeinstanser er også et mål.
Dato:  24. og 25. januar 2018

Sted: Quality Airport hotell, Sola ved Stavanger

PRESENTASJONER:
Susan Hart; den følseomme hjernen. PDF .
Åse Prestvik, Lade

Målgrupper: 
Ansatte i kommunen; fastleger, helsestasjoner,barnevern, barnehager, skoler, PP-tjenester, rus og psykiatritjenester, sosialtjeneste, NAV, SLT-koordinatorer, fysio - og ergoterapeuter i spesialisthelsetjenesten i Helse Stavanger og Helse Fonna, herunder barne- og ungdomspsykiatri, samt flyktning- seksjoner, brukerorganisasjoner, oppvekstpolitikere og ansatte i tilsvarende stillinger i andre regioner i Norge.

Foredragsholdere:
Brukererfaring og film «Natta pappa henta oss» v/Steffan Strandberg, Susan Hart, klinisk psykolog: «Den følsomme hjernen.» Siri Gjesdal, BarnsBeste, Ingebjørg Flatås og Åse Prestvik, familieterapeut Lade Behandlingsenter; Pårørende Ellen Kallander, Akseshus Universitetssykehus: Omsorg og livskvalitet, Kristine Rørtveit, Stavanger Universitetssykehus om spiseforstyrrelser, Gudrun Austad, RVTS vest; Barn på flukt. Marianne Straume mfl. Randaberg kommune: om drop-out i skolen Trude Håvik, Universitetet i Stavanger, om Skolefravær Godi Keller, om tillit i en angstkultur.

Pris: Kr 1690,- (inkl lunsj 2 dager)

Påmeldingsfrist: 15.januar 2018

Arrangør:
KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter i samarbeid med tverretatlig koordineringsgruppe for Nettverkskonferansen. Mot til å se – evne til å handle, samt Fylkesmannen i Rogaland.

Informasjon: 
www.korus-stavanger.no og www.rogaland-asenter.no
eller kontakt Maren Løvås; 
maren.lovas@rogaland- asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 51 72 91 38
eller Marit Vasshus: 
marit.vasshus@rogaland-asenter.no
tlf: 51 72 90 00/ 90 61 66 69.
Nyttig info
Kontakt
Tlf: 51 72 90 00
Postadresse:  
Postboks 5001 Dusavik, 4084 Stavanger

Besøksadresser:
Avrusning og Behandlingsavdeling
Avdeling for gravide og småbarnsfamilier 
Dusavikv. 216, Stavanger

Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus,
Administrasjon 
Møkstertunet, Skogstøstraen 37 Stavanger

Poliklinikk, avd. Bryne
Hetlandsgt. 9, Forum Jæren


 
Rogaland A-senter  |  En del av Kirkens Bymisjon
Webredaktør - Marit Vasshus